Decentrale Selectie HULP

Inloggen

Nog geen account? Schaf dan toegang aan.
Wachtwoord vergeten? Klik hier.
Dit jaar geen module

Vanwege de vele gewijzigde procedures kunnen we je dit jaar geen module aanbieden.

Veel gestelde vragen

Vragen over de module?
Bekijk de veelgestelde vragen hier.

Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

 • 1.1 ‘Algemene Voorwaarden’: Onderhavige voorwaarden.
 • 1.2 ‘Online Module’: De besloten online content die door de Aanbieder via www.ikwildokterworden.nl, na betaling, aan de Gebruiker ter beschikking wordt gesteld (Online Module Hulp Decentrale Selectie).
 • 1.3 ‘Gebruiker’: Diegene die gebruik maakt van de Online Module.
 • 1.4 ‘Aanbieder’: De organisatie (BILATERAAL) die de Online Module heeft ontwikkeld en aanbiedt.
 • 1.5 'Gebruikers ID': Het emailadres met het bijbehorende zelfgekozen wachtwoord waarmee de Gebruiker toegang krijgt tot de Online Module.
 • 1.6 Gebruik van de module: Er is sprake van gebruik van de Online Module zodra gestart is met het doorlopen van de module.

2. Algemeen

 • 2.1 Deze voorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') zijn van toepassing op de online module 'Decentrale Selectie Hulp' (hierna: Online Module), die wordt aangeboden en is ontwikkeld door: www.ikwildokterworden.nl onderdeel van BILATERAAL, Ellermanstraat 16-R, 1114 AK, Kamer van Koophandel nummer 71123962 te Amsterdam, BTW nummer: NL151470546B02, hierna te noemen 'Aanbieder'.
 • 2.2 Aanbieder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. Check deze Voorwaarden daarom regelmatig.

3. Toepasselijkheid

 • 3.1 Door in te loggen op de Online Module verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Van deze Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

 • 4. Aanschaf toegang / Gebruikers ID
  • 4.1 Het benodigde digitale formulier, nodig voor het aanschaffen van de module, dient naar waarheid te worden ingevuld.
  • 4.2 Na het invullen van het formulier en de betaling via IDEAL, ontvangt u een bevestiging per e-mail dat de Online Module te bereiken is middels het inloggen met de Gebruikers ID.
  • 4.3 De Gebruikers ID is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en gekoppeld aan de Gebruiker.
  • 4.4 Gebruiker dient het Gebruikers ID met zorg te behandelen en Gebruiker neemt redelijke maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen en gebruik kunnen maken de Gebruikers ID.
  • 4.5 Gebruiker moet diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik door een derde van zijn/haar Gebruikers ID direct schriftelijk of per e-mail melden.
  • 4.6 Indien Aanbieder constateert of redelijkerwijs kan vermoeden dat onbevoegden gebruik maken of gebruik kunnen maken van de Gebruikers ID van Gebruiker, heeft Aanbieder het recht de Gebruikers ID van Gebruiker onmiddellijk te blokkeren en de eventuele schade die Aanbieder hierdoor lijdt op Gebruiker te verhalen, zonder dat Aanbieder aansprakelijk is voor schade aan de zijde van Gebruiker.
  • 4.7 Het gebruik van de Online Module heeft een beperkte geldigheidsduur. De Gebruikers ID is geldig tot 30 juni 2025. Daarna kan geen toegang meer verkregen worden tot de Online Module.

  5. Gebruik / wijzigingen

  • 5.1 De inhoud van de Online Module is slechts een bron van informatie en dient uitdrukkelijk niet als een advies.
  • 5.2 Aanbieder spant zich in om de Online Module continu ter beschikking te stellen, maar garandeert niet dat de diensten te allen tijde beschikbaar zijn.
  • 5.3 Aanbieder behoudt zich het recht voor, zonder daarvoor schadeplichtig te zijn, om op ieder moment en zonder voorafgaande waarschuwing:
   • 5.3.1 Informatie van Online Module te verwijderen.
   • 5.3.2 Aanpassingen, verbeteringen en wijzigingen aan te brengen in Online Module.
   • 5.3.3 De Online Module geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, onbereikbaar te maken en/of het gebruik hiervan te beperken.

  6. Betalen

  • 6.1 Betalingen op www.ikwildokterworden.nl zijn alleen mogelijk via iDEAL (internet bankieren) via de volgende banken: ABN AMRO, ASN Bank, ING, Knab, Rabobank, Regiobank, SNS Bank, Triodos Bank en van Lanschot.
  • 6.2 Alle bedragen zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Er zijn geen overige bijkomende kosten.
  • 6.3 Betaling is alleen mogelijk indien u beschikt over een Nederlands bankrekeningnummer.
  • 6.4 Herroepingsrecht: U kunt de aankoop gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen terug laten draaien. Dit verzoek kunt u ons doen per mail. Het betaalde bedrag zal dan geretourneerd worden. Let op! Er kan geen beroep gedaan worden op het herroepingsrecht indien de module al in gebruik is genomen. Hier is sprake van als u binnen de module de specifieke faculteit geselecteerd hebt en dus daarmee een begin hebt gemaakt met het daadwerkelijk gebruiken van de module.

  7. Beperking van aansprakelijkheid / garanties

  • 7.1 Aanbieder is op geen enkele manier verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Maastricht, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam.
  • 7.2 De inhoud van de Online Module is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan Aanbieder niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade van Gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de diensten.
  • 7.3 Aanbieder geeft geen enkele garantie ten aanzien van:
   • 7.3.1 het te allen tijde (juist) functioneren van de Online Module.
   • 7.3.2 beschikbaarheid, al dan niet op de huidige weblocatie, van de Online Module.
  • 7.4 Aanbieder is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou ontstaan als gevolg van de toegang tot of gebruik van, of onmogelijkheid van toegang of gebruik van de Online Module of de afhankelijkheid van de Gebruiker van de Online Module.
  • 7.5 De aansprakelijkheidsbeperkingen zoals genoemd in dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Aanbieder.
  • 7.6 Mocht Aanbieder toch aansprakelijk zijn voor schade die is ontstaan, dan is deze aansprakelijkheid van welke aard dan ook in ieder geval beperkt tot vervangende schadevergoeding. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid voortvloeiend uit dit artikel zal worden uitgekeerd is gelijk aan de aanschafwaarde van de Online Module.
  • 7.7 De aansprakelijkheid van Aanbieder wegens toerekenbare tekortkoming ontstaat slechts indien u Aanbieder deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, met een redelijke termijn om de tekortkoming aan te vullen / op te lossen.

  8. Auteursrecht

  • 8.1 Alle (intellectuele eigendoms)rechten op de inhoud van de Online Module berusten bij de Aanbieder, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie informatie beschikbaar is gesteld op de Online Module.
  • 8.2 Verveelvoudiging, verspreiding of (her)publicatie van de inhoud van de Online Module is niet toegestaan.
  • 8.3 Het geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen en/of openbaar maken van de inhoud van de Online Module op een andere website en het creëren van links, hyperlinks en/of deeplinks tussen de Online Module en een externe website is niet toegestaan.
  • 8.4 Indien de Aanbieder constateert of redelijkerwijs kan vermoeden dat de Gebruiker handelt in strijd met dit artikel, heeft Aanbieder het recht de Gebruikers ID van de Gebruiker onmiddellijk te blokkeren, de toegang tot de Online Module met onmiddellijke ingang te beëindigen en de eventuele schade die de Aanbieder hierdoor lijdt op de Gebruiker te verhalen, zonder dat Aanbieder aansprakelijk is voor schade aan de zijde van de Gebruiker.

  9. Klachten

  • 9.1 Hebt u een klacht, dan verzoeken wij u uw klacht (bij voorkeur aangetekend) per brief, met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer, te sturen naar:
   Ikwildokterworden.nl, T.a.v. directie Bilateraal, Ellermanstraat 11, 1114 AK of per mail: info@ikwildokterworden.nl.

  10. Privacyreglement

  • 10.1 Voor administratieve doeleinden is het nodig dat Aanbieder de beschikking krijgen over personalia zoals emailadressen en namen van de gebruikers. Deze worden uitsluitend voor doeleinden ten behoeve van betaling, deelname aan de online module en evaluatie daarvan gebruikt.
  • 10.2 De Gebruiker erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt.
  • 10.3 Aanbieder zal persoonsgegevens nooit doorgeven aan derden zonder nadrukkelijke toestemming van Gebruiker.

  11. Overige bepalingen

  • 11.1 Op deze Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de rechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter.
  • 11.2 Deze Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 januari 2020.